סדר הפרשת תרומות ומעשרות- הסבר והדרכה למעשה

קיצור הלכות שבת ויסודותיהן- הרב יוסף צבי רימון

ביאור הלוח העברי

"קו התאריך" והשלכותיו ההלכתיות (אנגלית)

עיוני תפילה

 

דיני שנים מקרא ואחד תרגום

מעגל השנה היהודי (מנהגים מקורות והלכות לחגים)


הלכות פורים המשולש

הלכות מועדים והלכות נוספות מאת הרב עובדיה יוסף


מדריך מפורט ליסודות והלכות ברכות הנהנין


הלכות אבלות

[אתרים נוספים: א)
אתר be jews ; ב) אתר "יזכור" ; ג) "עיתים" ; ד)
אתר "נר לחיים" ה) אתר "קדישא נט"]

מעגל החיים- ברית, פדיון, בר מצווה, נישואין גירושין וקבורה


מאגר השמות ומקורותיהם (ומשמעותם)- מאת אתר מוריה

פניני הלכה [הלכות ומושגי יסוד בנושאים רבים. ייתכן שלא תגיע ישירות ל"פניני הלכה" אלא לאתר ישיבת בית א-ל, שם חפש את מדור פניני הלכה]

אופן הפרשת תרומות ומעשרות; הלכות ערלה ונטע רבעי

הלכות כשרות הבית (בשר וחלב, דם, שחיטה וכו`)- הרב שלמה מן ההר

על החסידות- תולדות, סיפורים, הסברים ומאמרים)


סיפורה של חורבת ר` יהודה החסיד

קיצור הלכות שבת מאת הרב רימון (קידוש, הבדלה, הדלקת נרות ועונג שבת)


מנהגי עדות ישראל (סניף של אתר "דעת").

כתובה כהלכתה

מי הם הקראים ומה יחס ההלכה אליהם

כל השאלות והתשובות בנושא גלגולי נשמות

הלכות שמיטה

יסודות הלכות שמיטה

אנציקלופדיה יהודית- מאתר "דעת"


אנציקלופדיה יהודית מלאה, באנגלית

אנציקלופדית מושגים (אתר "גשר")


"ויקישיבה" - אנציקלופדיה ליהדות


"דין"- שיעורים ושו"ת נרחב, אפשרות לשאול רב ועוד

"ציר הזמן" (זמני אישים ואירועים ביהדות, תוך הקבלתם להיסטוריה הכללית - אתר "גשר")

מראה המשכן וכליו- שרטוטים והסברים מפורטים

סיפורו של גר הצדק הגרף פוטוצקי


הלכות חנוכה (הרב מלמד)


הלכות חנוכה (הרב רימון)


מהו "שלום זכר"


הקדמה לאגדות הש"ס


המנחות ומשמעותן


רמב"י - מפתח מאמרים (הקש נושא וקבל רשימת מראי מקומות ומאמרים)


המקור הנוצרי לחלוקת התנ"ך לפרקים


על ריבית והיתר עסקה (ועל חובות המדינות העניות והיובל)


כיצד יש להתייחס למדע ורפואה בחז"ל

טעמי הקרבנות - רמב"ם ורמב"ן ;

הסכם "יששכר וזבולון" על כל היבטיו

דיון בדברי הגמ` "מצוות בטלות לעתיד לבוא"


מעמדם ההלכתי של בתי המשפט בישראל - הרב מלמד

מעמדם ההלכתי של בתי המשפט בישראל - פרופ' אליאב שוחטמן

אנציקלופדיה הלכתית רפואית- הרב שטיינברג (דילמות שונות ברפואה והלכה)


צומת - הלכה וטכנולוגיה (מקישור זה ניתן להגיע למאמרים נבחרים מתוך "תחומין" וכן לשו"ת הלכתי בנושאים שונים)


הפסול של אשה לעדות (ד"ר אברהם וינרוט)

חובת הצלת חבירו - עד היכן

גדרי וגבולות חובת "לא תעמוד על דם רעך" (ספק סכנה למציל וכד`)

ציד בעלי חיים בראי ההלכה

הגדרת "מלחמת מצווה" ו"מלחמת רשות", וענייני צבא נוספים- הרב גורן

הריגת חפים מפשע במהלך מלחמה - כולל גם סקירת המפרשים בנושא מעשה שכם, לא תחיה וכו`

חגיגת בת מצווה בהלכה- סיכום השיטות

שימוש במיקרוגל לחלבי ובשרי, ומקצת דיני הכשרה

חובת קריעת הבגד בזמן ראיית ירושלים ומקום המקדש (בעבר ובימינו), חלק א

חובת קריעת הבגד בזמן ראיית ירושלים ומקום המקדש (בעבר ובימינו), חלק ב

סקירת הכלל "דינא דמלכותא דינא"

"דינא דמלכותא דינא" מול מושג "משפט המלך"

גדרי דינא דמלכותא דינא

פיוט "לכה דודי" - סקירה ועיונים

מקור תפילת "עלינו לשבח" ומהותה

מאמר כנגד המייחסים את ספר הזוהר לר"י די ליאון

גידול חיות מחמד - היבטים הלכתיים (אנגלית, הרב שכטר מ"ישיבה יוניברסיטי")

נתינת צדקה לגויים - שיטות שונות (אנגלית)

מקור המציצה בברית, וסקירת הפולמוסים והויכוחים שהתעוררו בנוגע לכך- חלק א
[מאתר ישיבת הר עציון]

מקור המציצה בברית, וסקירת הפולמוסים והויכוחים שהתעוררו בנוגע לכך- חלק ב

קובץ בנושא השתלת אברים, רפואה בשבת, הנדסה גנטית, אתיקה רפואית ועוד

המתת חסד ומניעת הארכת חיים, והבסיס ההלכתי לחוק "החולה הנוטה למות"

ניתוחי מתים בהלכה- הרב אליעזר מלמד

ניסויים רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם

סוגיית הטיסה מעל לקברי מתים

נושאים הלכתיים הקשורים לאימוץ ילד

אימוץ ילדים ב'

תשובה מפורטת בעניין הפיאות הנכריות מהודו

תשובה נוספת בעניין הפיאות מהודו, ברוח חב"ד

כיסוי ראש באשה- בבית וברשות הרבים
;

מניעת הריון, אמצעי מניעה, גדרי מצוות פרו ורבו וכו`;

האם קיימת חובה לכבד את הסב, וחובת אשה נשואה בכיבוד או"א


סוגיית "לא בשמים היא" (תנורו של עכנאי)

דילמה מעניינת ביחס למקרה בתאומות סיאם, והכרעת הרב פיינשטיין
;

עיתון חול שיש בו עמוד עם דברי תורה, מה דינו של העיתון והעמוד

האם מותר לכהנים ללמוד רפואה למרות ההתעסקות בגופות


"לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ ישא אשה"- מהם הגדרים

מעמד החילונים ע"פ ההלכה
.

דין מחלל שבת בפרהסיא בזמן הזה- הרב שלמה גורן

איסור הישיבה בארץ מצרים

האם אי קבלת מצוות כהלכה מעכבת את הגיור

הלכות עלייה להר הבית

 

זכויות יוצרים בהלכה- חיים נבון


לסוגית החליבה בשבת

סוגיית מכירת חמץ

סוגיית תערובת חמץ

"פתיל תכלת"- השיטות והמחקרים בעניין התכלת בציצית, ושיטות הקשירה השונות.

מנהג אחיזת הציצית בשעת ק"ש- השתלשלותו והדעות בעניינו

תקנת הרמב"ם בעניין חזרת הש"ץ- גלגוליה עד לביטולה

"כיצד להתפלל בלי לצער אחרים"
- הנחיות (ברוח חצי הומוריסטית) מאת הרב אבינר

פינוי חללים בשבת- הרב מרדכי הלפרין

משמעות השבועה שהשביע הקב"ה את ישראל "שלא יעלו בחומה"


הלכות חנוכה (הרב צבי רימון)


הלכות חנוכה (הרב מלמד)


"ודל לא תהדר בריבו" - האומנם כלל מוחלט?


בניין בית המקדש בזמן הזה


ספק ספיקא- גדר המושג, טעמו, האם אומרים ס"ס לחומרא ועוד


האם הענישה, לפי ההלכה, מאפשרת "שיקול דעת שיפוטי"

האם מותר להדביק פלסטר בשבת

על שינויי הלשון בתפילות שבת "וינוחו בה, וינוחו בו, וינוחו בם"

לימוד קבלה לפני גיל ארבעים

שימוש בכיריים, ובכיריים קרמיות, לבשרי וחלבי

ברכות הנהנים - כללים ולוח ברכות

כשרותן של מכונות גילוח למיניהן - מכון צומת

פיאות הראש והזקן - ציורים מפורטים

מקורות ודיון בעניין "תורה עם דרך ארץ" (=מלאכה)

קיצור הלכות בדיקת תולעים בפירות

על לשון הרע ועל ענישה עליה, לפי ההלכה

"הלכות לנוסע היהודי"

הרב שמשון רפאל הירש - ביוגרפיה

המהר"ץ חיות - ביוגרפיה

נוגע בעדות ונוטל שכר להעיד- הרב אריה אסולין

נוגע בעדות, נוטל שכר להעיד ודין חוקרים פרטיים בתשלום

תמצית שיטת ר' אריה קפלן בשאלת גיל העולם

גיל העולם- שיטת ר' אריה קפלן- קובץ מלא להורדה (אנגלית)

שאלת הניגוד בין חז"ל למדע בהתהוות הכינה ("ההורג כינה בשבת")

הסכמי ממון קדם נישואין

האם יש לעסוק ב"לימודי חול"?

"השתנות הטבעים" כפתרון לסתירה בין דת למדע (ד"ר מלאך)

הסבר מקיף אודות עקרונות "היתר עסקה" - אתר דעת

נוסח מקובל של הסכם עסקה

מהי "ברכת החמה" - מאתר בית חב"ד

מהי "ברכת החמה" - אתר ויקישיבה

מהי ההפטרה, מתי התחילה ומדוע קוראים אותה- אתר דעת

כנ"ל, מתוך אתר ויקישיבה

הזיק חפץ של אדם אחר, ולניזק יש ביטוח - האם צריך לשלם?

ביאור מפורט ובהיר ל"פיטום הקטורת" (וראו גם כאן)

פיקוח נפש דוחה שבת - כיצד מגדירים מהו מצב מסוכן

הלכות צניעות בבדיקה ובטיפול רפואי (טיפול איש באשה ולהיפך)

פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול (הרב שרמן) בעניין גיורי הרב דרוקמן


פסילת גרות למפרע- מחלוקת הרבנים דיכובסקי ושרמן (זהו פס"ד בביה"ד הרבני הגדול, בו נתקבלה דעת הרב דיכובסקי כרוב. תחילה מובאת דעת הרב די', לאחר מכן ביקורת הרב שר' ותשובת הרב די')

עוד בעניין פסילת גירות בדיעבד - הרב דוד בס והרב ישראל רוזן

ויכוח רבי יחיאל מפאריז עם המומר דונין

יסוד מצוות צדקה, תיקון החברה או תיקון האדם- הרב צבי שוורץ

"מבוא הגמרא ונתיבות שביליה" - כללי התלמוד

מאלו נכסים ניתן לגבות חוב הלוואה, נזיקין וגניבה

חוות דעת בסוגיית פינוי הקברים באשקלון (בי"ח ברזילי)

עשרות שיעורים בעיון באתר "עולמות" (הרב יעקב זילברליכט)

שומת נזק כאשר החפץ הניזוק הוא משומש

כשרות הדבש לאכילה

פדיון שבויים ביותר מכדי דמיהם- בימינו

"שולחן ערוך המקוצר" המקוון

ירושה בתפקידי שררה (דיינות, רבנות, גבאות וכו')- צבי ויצמן)

ירושה בשררה ורבנות - שיעור מאתר "עולמות"

ירושת שררה- הרב אורי בצלאל פישר

האם "עונשין ממון מן הדין"- הרב דוד קב

מה עלה בגורלם של כלי המשכן והקרשים

מאכלות אסורות - הדעות השונות לעניין טעם האיסור

האם מותר לאכול דגים עם חלב


טבלה מפורטת של כללי הקרבנות השונים מאתר נתיבות הש"ס

מצוות כתיבת ספר תורה ויישומה בימינו- מאתר בר אילן

מצוות כתיבת ספר תורה ויישומה בימינו- הרב אליעזר מלמד

פירות נכרי שגדלו בארץ ישראל- שיטת בית יוסף ושיטת מבי"ט- סקירת הפולמוס

פולמוס כתיבת ש"ס סלאוויטה וש"ס וילנא

פרטים בעניין אכילת ה"סימנים" בראש השנה

ביאור קל ושוטף ל"סדר העבודה" ליום כיפור, נוסח ספרד
(לקוח מאתר http://www.ladaat.net/gilionot.php)

ייחוס כהנים בזמן הזה (מתוך אתר din.org.il)

האם גר מברך "שלא עשני גוי"

האם מותר לטייל עם כלב בשבת (וגידול כלב בכלל)

האם לפי ההלכה יש פיצוי ממוני על לשון הרע

דין יין מבושל או יין מפוסטר לעניין מגע גוי

אמירת הלל ותחנון ביום העצמאות (כללי ודעת הרב עובדיה יוסף)

לקט מקורות בעניין: האם יש הכרעה הלכתית בענייני השקפה ודעות

סוגיית התאבדות שאול המלך וגבורת מצדה (הרב גורן)

גבורת מצדה (ב) ;

ניתוח הסטורי והלכתי של מרד גטו ורשה

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shmini/lic.html (סקירת הדעות בעניין מרד ורשה)

הרב יעקב חרל"פ- התאבדותו של שאול המלך לאור ההלכה

לקט רחב מחידותיו של האבן עזרא

דיני חליבה בשבת

 

מעמד הפועל בהלכה- הרב היינימן

 

הפסקת הריון על פי ההלכה- הרב אליעזר מלמד

 


 
דברי תורה והלכות בדוא''ל
ניתן לקבל בדוא"ל דברי תורה והלכה יומית
[לידיעה המלאה]