ידיעות שונות ברחבי הש"ס
 
היסטוריה ונתונים מספריים מעניינים על הש''ס והדף היומי שאלה:
מה הן ''שניות לעריות''? שאלה:
האם מצוות ייבום נוהגת גם כשהמת ואשתו היו מאורסים בלבד ולא נשואים? שאלה:
מהו הנידון אם ''עשו בית שמאי כדבריהם'' או ''לא עשו כדבריהם'' שאלה:
מה היא המחלוקת אם ''יש זיקה'' או ''אין זיקה'' שאלה:
האם הכלל ''עשה דוחה לא תעשה'' חל גם לגבי לאו שיש בו כרת שאלה:
המותר לאדם לשאת את אחות אשתו לאחר שאשתו מתה או התגרשה שאלה:
מהו הכלל ''אין מערבים שמחה בשמחה'' ומה מקורו? שאלה:
האם מותר לשאת אשה בחול המועד? שאלה:
מוקפות חומה לעניין קריאת מגילה- מימי אחשורוש או מימי יהושע? שאלה:
האם אדם יוצא ידי חובתו בישיבה בסוכה שאינה שלו? שאלה:
היכן היו שוחטים קדשי קדשים במקדש, ומה נחשב ל"צפון"? שאלה:
מדוע חלק ממזמורי תהלים פותחים ב''מזמור לדוד'' וחלק ''לדוד מזמור''? שאלה:
גוי שלווה או הלווה לישראל בריבית ואח''כ התגייר, האם נגבית הריבית? שאלה:
מה הם שבעת הדברים ה''מכוסים מבני אדם''? שאלה:
מה מקור המימרה ''איזהו חכם, הרואה את הנולד''? שאלה:
האם ביעור חמץ חייב להיות דווקא בשריפה? שאלה:
האם בכור מקבל פי שניים בנכסי האם? שאלה:
מה פירוש הלשון ''הלך לבית עולמו''? שאלה:
''חזקה שליח עושה שליחותו'' שאלה:
דברי תורה והלכות בדוא''ל
ניתן לקבל בדוא"ל דברי תורה והלכה יומית
[לידיעה המלאה]