דברי תורה לפרשת בראשית


מדוע מכונה ספר בראשית "ספר הישר": בספרי הנביאים מכונה ספר בראשית "ספר הישר" (יהושע י, יג - "הלוא היא כתובה על ספר הישר", וכן שמואל ב, א, יח- "ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר"). הסיבה לכך מוסברת בגמרא במסכת עבודה זרה (כה, א), כך: הואיל וספר זה מתאר את המאורעות שאירעו עם האבות, והאבות נקראו "ישרים" (כאמור בברכות בלעם, "תמות נפשי מות ישרים"), לכן נקרא ספר בראשית "ספר הישר".

הנצי"ב, בהקדמתו לפירושו "העמק דבר" על ספר בראשית, מביא את דברי חז"ל הנ"ל במס' עבודה זרה, ותמה על כך, מדוע דווקא הכינוי "ישרים" הוא שמתאים לאבות, הלוא היו בעלי תכונות נעלות רבות אחרות, מלבד תכונת היושר, ומדוע דווקא תכונת ה"יושר" מגדירה אותם (עד שהספר המתאר את קורותיהם נקרא "ספר הישר")? (ובלשון הנצי"ב: "זה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר, כדאיתא במסכת ע"ז (כ"ה ע"א)...ומפרש ר' יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר (בברכות בלעם) 'תמות נפשי מות ישרים'. ויש להבין למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים ביחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה. וגם, למה מכונה זה הספר ביחוד בכנוי ישרים").

 

הנצי"ב עונה על כך בהסבירו למה מתכוונים התורה וחז"ל בהשתמשם במילה "ישר". התואר "ישר" מתאר אדם המתנהג באצילות עם הזולת, ועם העולם, לרבות כאלה שאינם הולכים בדרכיו, וחפץ להיטיב עמום. בתכונה מיוחדת זו התייחדו האבות, ומשום כך נקראו "ישרים". ובלשונו:

 

"שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה'...עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה, כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אע"ג שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם...מכל מקום חפץ בקיומם...וכן ראינו כמה נח היה יצחק אבינו להתפייס משונאיו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו...ויעקב אבינו אחר שהיטב חרה לו על לבן שידע שביקש לעוקרו לולי ה', מכל מקום דיבר עמו דברים רכים, עד שאמרו על זה בבראשית רבה (פע"ד) קפדותן של אבות ולא ענותנותן של בנים...ומשום הכי נקרא כמו כן ספר הישר, על מעשה אבות בזה הפרט".

 

ממשיך הנצי"ב ומבאר, שהאנשים בתקופת בית שני היו צדיקים, אך לא ישרים, וזה היה מה שהביא לחורבנם:
 
"שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם, על כי מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס...שהקב"ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות, אע"ג שהוא לשם שמים, דזה גורם חרבן הבריאה והריסות ישוב הארץ". [ולפי זה מבאר שם הנצי"ב את האמור בתחילת פרשת האזינו, "צדיק וישר הוא": הכינוי "צדיק" לקב"ה בא להצדיק את חורבן בית ראשון, שבו הבעיה העיקרית הייתה העדר צדקות, ואילו הכינוי "ישר" בא להצדיק את חורבן בית שני, שבו דווקא הייתה צדקות, אך לא היה "יושר", וכלשון הנצי"ב לעיל, "שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו...").

*

ואת המאור הקטן לממשלת הלילה (א, טז)- ידוע בשם הגר"א, שהכינוי "מאור קטן" ללבנה אינו נובע בהכרח מגודלה הפיזי, אלא מהעובדה שהלבנה מקבלת את אורה מהשמש, וכבר אמרו חז"ל (בבא מציעא, יב ע"א), "גדול וסמוך על שולחן אביו, נקרא קטן", כלומר, גם אדם שכבר הגיע לבגרות, כל עוד הוא סמוך על שולחן אביו וניזון ממנו, נקרא "קטן" לעניין דינים  מסוימים.


בהקשר זה מובא המעשה הבא בספר "פנינים משולחן הגר"א", וזו לשונו:

 

"עת שיצא מרנא הגר"א לגלות, ונדד על פני ארצות אירופה, התאכסן פעם אצל בעל בית מופלג בתורה. הלה, שהכיר בו כי גדול וקדוש הוא, הראה לפניו מה שכתב אביו המנוח על גליון החומש שלו, בצידו של פסוק זה ("ואת המאור הקטן וכו'"), ראשי תיבות 'גועשאנ"ק'. את פתרונה של תיבה זו כבר דרש האיש מפי אישים רבים, אבל אין פותר אותה. אמנם, רבינו (-הגר"א) השיבו על אתר, כי פתרון הראשי תיבות הוא: 'גדול וסמוך על שולחן אביו נקרא קטן'. ופירש, שבזה ביקש ליישב, מדוע הלבנה נקראת 'המאור הקטן'. אלא, מאחר שהלבנה אינה מקבלת אורה אלא מהשמש, והלכה היא שגדול הסמוך על שולחן אביו נקרא קטן, הרי שמכיוון שסמוכה היא על שולחן השמש, נקראת 'המאור הקטן'".


[בהערה שם בשולי העמוד מובא, שבספר הר צבי על התורה להרב צבי פסח פראנק, מובא מעשה זה באופן מעט שונה: ליד המלים "המאור הגדול" סומנו ראשי תיבות "קא"ס עש"א" (=קטן אינו סמוך על שולחן אביו), וליד המילים "המאור הקטן" סומנו ראשי תיבות "ג"ס עש"א" (=גדול סמוך על שולחן אביו), על שם ההלכה בבבא מציעא, שגדול הסמוך על שולחן אביו נקרא קטן, וקטן שאינו סמוך על שולחן אביו נקרא גדול].


והנה, בברית מילה מברכים "זה הקטן גדול יהיה". ושמעתי ביאור על נוסח זה, בדרך דומה לאמור לעיל: "זה הקטן"- כעת הרך הנולד עדיין משול למאור הקטן, הירח, שאין לו אור עצמי (וכך גם הרך הנולד אין לו עדיין כוחות עצמיים אלא רק מקבל מהמשפחה ומהסביבה וכו'), "גדול יהיה"- לעתיד יהיה משול למאור הגדול, השמש, שיש לו אור עצמי וכוחות עצמיים, ויזכה להאיר לאחרים. 

*

ויברך אלקים את יום השביעי (ב, ג)- רש"י מבאר, שהכוונה למן, שירד כפלים ביום השישי וכו'. דבריו אלה הם ע"פ חז"ל, אך כבר העיר האור החיים שזהו דרך דרש בפסוק ולא דרך הפשט.


הספורנו מבאר- "כל יום שביעי העתיד, בירכו שיהיה יותר מוכן משאר הימים בנפש יתרה, לאור באור החיים" (ומפנה למאמר חז"ל במס' ביצה דף יז ע"ב, שבשבת ישנה לאדם נשמה יתרה). 


מכל מקום, רש"י מפרש כאמור על פי חז"ל, שהכוונה למן שירד בשישי כפלים במקום בשבת. והנה, כידוע, אחד הטעמים לכיסוי החלות בשבת, הוא עשיית זכר למן, שירד לכבוד שבת מבעוד יום בכמות יתרה (והכיסוי מהווה זכר, שכשם שהמן ירד מהשמים מכוסה בשכבת טל, וכך גם מכסים את החלות, זכר למן) [אמנם, יש שתמהו מה ראו לעשות זכר למן דווקא בשבת, שבו לא ירד מן. עיין תוספות במסכת פסחים (ק, ב, ד"ה שאין), וביאור הלכה בסוף סימן רמ"ב. מכל מקום, התשובה הפשוטה היא שאמנם בשבת לא ירד מן, אך הסיבה לכך היא שבשבת היה מן מבעוד מועד, כבר מיום שישי].


טעם אחר לכיסוי החלות, הוא "שלא יראה הפת בושתו", כלומר, הואיל ובדרך כלל ברכת הפת קודמת לברכת היין (המוציא קודם לבורא פרי הגפן), ואילו בשבת, על ידי הקידוש, ברכת היין קודמת, לכן מכסים את הפת, שלא יראה "בושתו".

המשנה ברורה בביאורו לשולחן ערוך, אורח חיים, רעא, ט, מביא את שני הטעמים בשם הטור, ומוסיף שלפי הטעם "שלא יראה הפת בושתו", יש לכסות את הפת רק אם אכן מקדש על יין, אך אם מקדש על פת, אין עניין בכיסוי; לעומת זאת, לפי הטעם של "זכר למן", יש לכסות גם אם מקדש על פת. ומסיים המשנה ברורה, "וכן נוהגים" (כלומר לכסות גם אם מקדש על פת).  

נפקא מינה נוספת בין הטעמים היא, שלפי הטעם "שלא יראה בושתו", יש לכסות רק עד אחר קידוש, ואילו לפי הטעם של זכר למן, יש אומרים שצריך לכסות עד אחר ברכת המוציא, עיין במשנה ברורה שם. ובשמירת שבת כהלכתה (
כרך ב, נה, כא) נפסק - "וטוב שיהיו מכוסים עד אחר ברכת המוציא".

נפקא מינה עיקרית בין הטעמים היא בשאלה, האם יש לכסות גם בסעודה שלישית: 
אם הטעם הוא מצד בושת הפת שמקדשין על היין, טעם זה לא שייך בסעודה שלישית כשאין קידוש. בערוךהשולחן סימן רצא סעיף י ובסימן רצט סעיף יד כותב שאין נוהגים לכסות, ומנמק שהטעם דבושת הפת הוא עיקר. בשמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נו סעיף ז מביא שני מנהגים בעניין זה ואינו מכריע: "אין נוהגים  לכסות במפה את לחם המשנה בסעודה שלישית, אבל יש הסוברים שגם בסעודה שלישית יש לכסות את החלות, מפה אחת מתחת החלות ומפה אחרת עליהם".

[בדרך אגב- לפי קיצור שולחן ערוך (נה, ה), גם מי שמקדש על יין ואוכל "מזונות" (עוגות וכד'), צריך לכסות את העוגות. ועיין עוד ב"פסקי תשובות", סימן רעא אות ה].  

*

כי בו שבת מכל מלאכתו וכו' (ב, ג)- הקשה הכלי יקר, למה לא נאמר בשבת "ויהי ערב ויהי בוקר", כמו בשאר ימים? ותירץ "לפי שבכל הימים, הלילה זמן המנוחה והבוקר זמן מלאכה, כמו שנאמר [תהילים ק"ד כ"ב] תזרח השמש יאספון וכו' יצא אדם לפעלו. אבל יום השבת, או כולו מנוחה או כולו מלאכה, אם כן אין בו הבדל בין ערב לבוקר, כי מצד סתם מלאכה כולו מנוחה, ומצד עמל התורה כולו למלאכה, כי יום השבת ניתן לעסוק בו בתורה…".

*

וייצר ה' אלוקים את האדם, עפר מן האדמה (ב, ז) - מקובל שהכינוי "אדם" נובע מהמילה "אדמה", הואיל והאדם נברא מן האדמה. מקשה המהר"ל (בתפארת ישראל פרק ג), הרי לא רק האדם נברא מן האדמה אלא גם שאר החיות, ומדוע דווקא הוא נקרא 'אדם' (ובלשון המהר"ל: "וזה שהוא נקרא 'אדם', על שהוא עפר מן האדמה. ועתה יש לשאול, וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה, שייקרא האדם בייחוד בשם 'אדם' על שנברא מן האדמה?). 

מתרץ המהר"ל, שלא זו בלבד שהאדם נוצר מן האדמה, אלא יש גם מכנה משותף מהותי בין האדם לבין האדמה, ולכן הוא נקרא על שמה: בשניהם, השלמות והפיתוח אינם קיימים בתחילת הדרך; בתחילת הדרך האדם הוא ריק, וכל יכולותיו נמצאים בו רק "בכוח", ורק לאחר פיתוח יכולות אלה, הוא מגיע לשלמותו (בדומה לאדמה, שהיא בתחילת דרכה בורה וריקה, ורק אם יפתחו אותה, ויעבדו אותה יצמח בה יבול). לעומתם, כל הנבראים האחרים, נבראים מושלמים ואין בהם "פיתוח" - המלאכים נבראים מושלמים, וכן בעלי החיים, זמן מועט לאחר היוולדם, הם מגיעים ליכולותיהם וכך נשארים עד סוף חייהם, מבלי שיתפתחו בצורה מהותית. 

ובלשון המהר"ל- "אבל עניין האדם מתייחס ביותר אל האדמה, וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח, ויש בה יציאה לפועל, כל הדברים אשר יוצאים ממנה: צמחים ואילנות ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. וזהו עניין האדם שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל, ולפיכך שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה שהיא מיוחדת לצאת מן הכוח אל הפועל, בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה. וכן הוא האדם יוצא כוחו אל הפועל...".
 
(ונראה שע"פ זה ניתן להבין את מאמר חז"ל ביבמות סג, א, "כל שאין לו אשה אינו אדם", והביאור יהיה כך: מאחר שהשם "אדם" מסמל, כאמור, את מאפיין המין האנושי כמוציא את יכולותיו מהכוח אל הפועל וממצה את הפוטנציאל שבו, הרי שלא ניתן לתת שם זה למי שלא נשא אשה, שכן, השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה, בלא תורה ובלא שמחה וכו' כאמור שם ביבמות, סב, ב, וממילא אינו מביא את פיתוחו לשלמות הראויה, ולא ניתן לקרוא לו עדיין "אדם").
 

*

ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם וכו' (ב, כא)- כתב האור החיים: "ויש לנו לחקור זאת, לאיזה טעם ברא ה' האשה בגוף האדם ממש, ולא בראה בריה בפני עצמה מן העפר כמו שברא הזכר. ונראה, כי בזה גילה דעתו יתברך, כי יש הפרש בין הכנת זיווג האנושי מזיווג הבהמי, כי זיווג הבהמי פועל פעולת ההזרעה בכל נקבה אשר תזדמן לפניוואין רישום וייחוד לנקבת זכר בבהמה, לומר, זו פרתו של שור זה וזו פרתו וכו', מה שאין כן באדםכל אחד יש לו בת זוגו בפני עצמו, ולזה נתחכם ה' לבנות בת זוגו של האדם מעצמיו, לומר כי זו בשר מבשרו".

*

והנחש היה ערום וגו' (ג, א)- על פי הפסוקים, הנחש דיבר אל האישה. האבן עזרא כותב בעניין זה, "יש אומרים כי האשה הייתה מבינה ויודעת לשון החיות, ויפרשו 'ויאמר הנחש', ברמיזה (כלומר, לפי שיטות אלה, הנחש לא דיבר בלשון בני אדם, אלא האישה הבינה את רצונו מכוח חכמתה). ואחרים אמרו, שהוא שטן". אך ממשיך האבן עזרא ומקשה על מפרשים אלה, "ואיך לא יראו סוף הפרשה, כי איך ילך השטן על גחון ואיך יאכל עפר. ומה טעם לקללת 'הוא ישופך ראש'? והישר בעיני, שהם הדברים כמשמעם, והנחש היה מדבר והיה הולך בקומה זקופה, והשם דעת באדם, שם בו. והנה הפסוק מעיד כי היה ערום מכל חית השדה, רק לא כאדם".


אך לפי האור החיים, הנחש דיבר "בצפצוף אשר ידברו בו הבעלי חיים בלתי מדברים, ואז היו מכירים כל צפצופי וכו' ואפילו שיחת הדומם. ומצאנו לגדולי ישראל שהיו מכירים בכל צפצוף ושיחה. ומכל שכן אדם הראשון יציר כפיו יתברך". 
ועיין באריכות בעניין זה באברבנאל. 

*
ויקרא ה' אלוקים אל האדם, ויאמר לו איכה (ג, ט)
- "לעולם אל יכנס אדם פתאום לבית חבירו. וילמוד כל אדם דרך ארץ מן הקב"ה, שעמד על פתח הגן וקרא לאדם, שנאמר ויקרא ה' אלוקים אל האדם" (מסכת דרך ארץ, פרק ה'. מובא גם בתורה תמימה).  
*

המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת (ג, יא)- בגמ' במסכת חולין דף קלט אומרים חז"ל דברים שלכאורה אינם מובנים, כדלהלן: "רמז להמן מן התורה מניין? המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת". כלומר, הגמרא שואלת, היכן יש רמז בתורה למעשה המן הרשע במגילת אסתר, ומשיבה שהרמז לכך הוא בפסוק שלפנינו, שנאמרו בו "המן העץ אשר ציויתיך וכו'". והדברים תמוהים, היכן רמוז כאן המן הרשע (ואמנם כתוב בפסוק "המן העץ", ו"המן" הן אותיות המן, אך תמוה מאוד לומר שבכך רמוז כאן המן הרשע, ואין בזה כל טעם).

התורה תמימה מבאר את דברי הגמ' כך- השאלה "רמז להמן מן התורה מניין" פירושה, היכן מצאנו רמז בתורה לתופעה מפליאה כמו זו שאפיינה את המן הרשע, שהיה לו כל טוב והכול סגדו לו והשתחוו לו, ועל אף כל זאת אמר "כל זה איננו שווה לי", רק משום שאדם אחד, מרדכי, לא השתחווה לו?! על כך עונה הגמ', "המן העץ אשר ציויתיך וכו'", כלומר כבר אצל אדם הראשון מצאנו, שעל אף שיכול היה להתענג על כל העצים וטוב גן עדן כל ימיו, הוא נתאווה דווקא אל העץ האסור, שנצטווה לא לאכול ממנו, כי טבע האדם הוא לשאוף ולרצות את מה שמחוץ להשגתו וכוחו. טבע זה בא לידי ביטוי אצל אדם הראשון, וכן אצל המן, שהתאווה לשלוט דווקא על הכוח המתנגד לו, על מרדכי.  

*

האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ (ג, יב)- כתב בעל הטורים: "לפי הפשט, שהכיתני בעץ עד ששמעתי לדבריה"..
*
ביאור עניין עץ הדעת, ומהות החטא: ידועה השאלה, אם לאחר אכילת עץ הדעת מעידה התורה שהאדם ידע טוב ורע, האם פירוש הדבר הוא שלפני כן היה האדם כבהמה שאינה יודעת טוב ורע? האם זו אכן הייתה תכלית הבריאה? איך ייתכן שכל הדעת שיש לאדם כיום, נובע למעשה מחטא, ולולא החטא היינו כבהמות ללא דעת?

נאמרו בעניין זה הסברים שונים, עיין ברמב"ם בתחילת מורה נבוכים, ועוד. הנצי"ב, בהעמק דבר על פרק ב' פסוק ט', וכן בפרק ג' פסוק ו', מבאר שלולא עץ הדעת, היה אדם הראשון עובד את הקב"ה מצד דבקות פנימית, ע"י חוש פנימי רוחני, ללא חישובים. עץ הדעת העביר את המשקל ממצב זה אל מצב שבו אדם משתמש בכלי הדעת, ומחשב חישובים של טוב ורע. "שנתווסף לה במאכל העץ דעת אנושי...דחכמת אדם הנפלאה שהיה עד כה לא היה שכל אנושי וטבעי אלא בשביל שהיה דבוק באלוקיו השיג הכול ברוה"ק, אבל לא היה לו חכמה אנושית...". עוד מוסיף הנצי"ב (עיין בדבריו לפרק ב' פסוק ט'), שלפני עץ הדעת הייתה העבודה בהכרח עבודה מאהבה, ולאחר עץ הדעת העבודה היא עבודה מיראה, משיקולי טוב ורע לאדם.  

[ובביאורו לפסוק ה', על "ונפקחו עיניכם", כותב הנצי"ב, שפקיחת עיניים זו מהותה  "לראות מה ראוי להיות בדרך העולם ומה שאינו ראוי. דדבקות באהבת ה' (כמו שהייתה לפני האכילה), אע"ג שהוא מחכים... מכל מקום הוא מעביר עין מדרך ארץ, וכדאיתא בעירובין נ"ד, אמרו על ר' אלעזר בן פדת, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון וסדינו מושלך בשוק העליון, ומשום הכי לא הבין האדם כי לא נאה לעמוד ערום לפני ה`"].
 
הרב קוק הולך אף הוא בדרך דומה, בהסבר השפעת עץ הדעת והשלילה שבו, וזו לשונו (אורות הקודש ג, עמ' קכט, אות צ): 

"כשהשכל מאיר במלוא אורו, אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. הטוב הגמור במעשה נמשך הוא אחרי המאור השכלי, וכל מכשולות החיים מתיישרים מעצמם. החוקים והמשפטים מתקיימים לא בתור חוקים ומשפטים מצווים, כי אם בתור תנועות טבעיות, לנושאים שהארת השכל חזקה עליהם. הטוב והרע וכל ערכיהם, חילוקיהם, והעמל הגדול שיש בכיוון הדרך הממוצע שלא יוסיף ולא יגרע, כל אלה באו אחר שגרע השכל את אורו, וההרגשה, ההתפעלות, ושיקוע של החושים, לקחו את מקומו, אחרי חטא הקדמוני של האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע".   
*
ויקרא האדם שם אשתו חוה, כי היא הייתה אם כל חי (ג, כ) - קשה, למה דווקא אחרי החטא קורא אדם לאשתו בשם "חוה"? הרי הטעם המצוין כאן בפסוק, "כי היא הייתה אם כל חי", הוא טעם כללי ששייך גם לפני החטא  (עיין ברש"י, ולפי פירושו לכאורה אין מקום לקושיה זו).

בספר "שערי שמחה" (ר' שמחה בונם סופר, בעל שו"ת שבט סופר) ביאר, שקודם החטא לא היה מקום לומר שהאשה היא "אם כל חי", שהרי גם הקב"ה והבעל שותפים בלידת הילד (כמו שנאמר שלושה שותפים באדם). רק לאחר החטא, כשנגזר עליה צער העיבור והגידול, נמצא שהיא העיקרית מבין השותפים, כי היא מצטערת בו ונושאת אותו ומגדלת אותו. זאת ועוד: לאחר שנתקלל האדם "בזיעת אפיך תאכל לחם", נתמעט חלקו בגידול הילד, מחמת טרדתו בעבודה.
*
למה חרה לך ולמה נפלו פניך (ד, ו)
- על אף שידע הקב"ה היטב מדוע נפלו פני קין, כוונת הקב"ה בשאלתו זו ("למה חרה לך ולמה נפלו פניך") ולמה נפלו פניך") הייתה להורות לקין, שעדיף שיתעסק בתיקון הבעיה מאשר לבכות ולהצטער על העבר. וכך מסביר הספורנו- "כי כשיש לקלקול איזו תקנה, אין ראוי להצטער על מה שעבר, אבל ראוי להשתדל להשיג תיקון לעתיד" (ספורנו). 

 

ב"מעיינות הנצח" מובא בשם חידושי הרי"ם, ששאלת הקב"ה ("למה חרה לך ולמה נפלו פניך") אינה שאלה אלא תוכחה: התבונן על מה חרה לך ונפלו פניך, לא על שמנחתך לא נתקבלה, אלא על שמנחת אחיך כן נתקבלה...
*
וישב בארץ נוד קדמת עדן (ד, טז)- כתב הכלי יקר: "מצינו שכל ההורג נפש גולה למזרח, שכן אדם הראשון, שגרם מיתה לכל תולדותיו, כתיב בו (לעיל ג, כד) 'וישכון מקדם לגן עדן'. וכן בכל ערי מקלט כתיב (דברים ד מא) בעבר הירדן מזרחה שמש". וממשיך הכלי יקר ונותן טעם בדבר- "לפי שכל הורג נפש, מקרב הערב שמשו של הנהרג, כמו שנאמר (קהלת יב, ב) 'עד אשר לא תחשך השמש וגו'', לפיכך יגלה לקצה אחרון שכנגדו, כדרך שאמרו בהורדוס (ב"ב ד ע"א), 'הוא כיבה נרו של עולם ילך ויעסוק באורו של עולם`, והוא דרך כל בעלי תשובה להטות לקצה אחרון בדבר שחטא בו ולעשות איזה מצווה הופכית אל העבירה שעשה, וזה דרך נכון לכל בעל תשובה. והמשכילים יבינו מגלות זה לתקן כל עבירה באיזו מצווה הפכית לעבירה כי בזה יתוקן עוותו".

*

ויהיו ימי אדם תשע מאות שנה ושלושים שנה (ה, ה)- אדם הראשון חי תשע מאות ושלושים שנה, וכך גם הדורות לאחריו חיו תקופות ארוכות מאוד, שמונה מאות ותשע מאות שנה ויותר. הרמב"ם במורה נבוכים, חלק ב פרק מ"ז, כתב שלא כל אנשי הדור ההוא חיו שנים רבות כל כך, אלא דווקא אותם יחידים המוזכרים בפרשה. אך הרמב"ן כאן כתב על כך "והנה אלה דברי רוח", והרבה להקשות על כך (כגון- למה זכו דווקא יחידים אלו, שלא מצאנו בהם צדקות מיוחדת וכד', לנס כזה ואריכות ימים כזו). הרמב"ן עצמו חולק על הרמב"ם ומסביר, שהסיבה בגינה אדם הראשון חי זמן רב כל כך נעוצה בכך שהוא נעשה בתכלית השלמות בנוי, בכוח ובקומה, ולא הוא בלבד אלא כל הדורות ההם, אך ברבות הימים נתמעטו השנים ע"י האוויר הרע מן המבול וסיבות נוספות.


התורה תמימה בתחילת פרשת נח מביא ראיה לדברי הרמב"ם: על נח נאמר, "איש צדיק תמים היה בדורותיו", ופסוק זה לפי פשוטו מוקשה, הרי צריך היה לומר "בדורו", ולא "בדורותיו"; אך לפי הרמב"ם הדבר מיושב, שהרי בזמן שנח חי את שנותיו, עברו כמה וכמה דורות (כי שאר האנשים לא האריכו ימים כל כך), ולכן נאמר "דורותיו" בלשון רבים. ועיין בתחילת פרשת נח, שם נביא הסברים אפשריים נוספים לשימוש במילה "בדורותיו" במקום "בדורו". 

*

ויתהלך חנוך את האלוקים (ה, כב)- כותב הרב דסלר במכתב מאליהו (א, 34, קונטרס החסד):

"אמרו חז"ל כי חנוך תופר מנעלים היה, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים לקונו (עיין מדרש תלפיות ערך "חנוך"), ושמעתי בשם רבינו ישראל מסלנט זצ"ל, שביאר המאמר הזה ביאור נחמד, ויאמר, כי אין הכוונה שבשעת תפירתו היה דבק במחשבות עליונות, שזה אסור על פי הדין, כי איך יפנה את דעתו לדבר אחר, בשעה שעוסק במלאכת אחרים אשר שכרוהו? אלא תוכן הייחודים שהיה מייחד, הוא אשר שם על לבו ומחשבתו, בכל תפירה ותפירה, כי תהיה טובה וחזקה, וכי יהיו המנעלים טובים למען יהנה מהם אשר ינעלם. ככה דבק חנוך במידת קונו, אשר ייטיב ויהנה לזולתו, וככה ייחד לו ייחודים, כי לא חפץ חנוך בשום דבר אחר, זולת החפץ האחד, והשאיפה המיוחדת, לדבוק במידות קונו. ועוד אחרת לו בזה, כי נשמר מכל שמץ רע, שגם שגגת אונאה ותרמית לא תגיענו, ולא תהיה נטילתו יתירה על ערך עבודתו אשר יתן".

*

ונוח מצא חן בעיני ה' (ו, ח)- לביאור הלשון "מצא חן" וליחס בינה לבין התואר "צדיק תמים" שניתן לנח בתחילת פרשת נח, נתייחס להלן בדברי התורה לתחילת פרשת נח. 

שבת שלום,
אתר לימוד יומי

 

 
דברי תורה והלכות בדוא''ל
ניתן לקבל בדוא"ל דברי תורה והלכה יומית
[לידיעה המלאה]