הגדה של פסח
 
נוסח מלא של הגדת פסח, עם ובלי מפרשים שאלה:
מדוע הנוסח ''הא לחמא עניא'' הוא בארמית? שאלה:
לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים- הרי המצות נאכלו ביציאה ממצרים ולא במצרים? שאלה:
מדוע דווקא בפסח אומרים כל דכפין? שאלה:
מה פשר הכפילות "כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח"? שאלה:
מה הקשר בין כל דכפין וכו' לבין הסיום "השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין וכו'"? שאלה:
"הרי אני כבן שבעים שנה" - מהו "כבן שבעים"? האם לא היה בן שבעים (ג' הסברים, ומספר קושיות נוספות). שאלה:
ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות - איזו "זכות" יש כאן? שאלה:
מדוע לפני "כנגד ארבעה בנים" מקדימים "ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא"? שאלה:
ברוך המקום ברוך הוא - מדוע מכונה הקב"ה בשם "המקום"? שאלה:
אחד חכם ואחד רשע - האם ההיפך של חכם הוא רשע? שאלה:
"חכם מה הוא אומר" - למה לא נאמר "צדיק מה הוא אומר"? הרי ההיפך מרשע הוא צדיק. שאלה:
"רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו". לכאורה קשה, הרי גם החכם אומר "אתכם". שאלה:
מהו אפיקומן, מה ביאור הלשון אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ומדוע עונים כך לשאלת הבן החכם? שאלה:
''וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור''- איזה דיבור? שאלה:
"וירא את ענינו זו פרישות דרך ארץ, שנאמר וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים" - מה פירוש הדברים? שאלה:
"ויוציאנו ה' ממצרים לא ע"י מלאך ולא ע"י שליח" - הרי נושעו ע"י משה? וקושיות נוספות שאלה:
מה הפירוש "ובזרוע נטויה זו החרב"? שאלה:
"ובאותות - זה המטה". מה פירוש הדברים? שאלה:
מה הפירוש ובמופתים זה הדם? שאלה:
דברי תורה והלכות בדוא''ל
ניתן לקבל בדוא"ל דברי תורה והלכה יומית
[לידיעה המלאה]