לחץ כאן לקובץ בענייני קריאת שמע ותפילה

 תוכן הקובץ בשלב זה:

ברכת "אלוקי, נשמה"- הסיבה לאי פתיחתה בברוך והאם חובה לסומכה לברכת אשר יצר 

מהו סוף זמן ק"ש של שחרית, של ברכות ק"ש ושל שמונה עשרה 

צללו כעופרת במים אדירים- האם "אדירים" מתייחס למים או למצרים

אחיזת הציצית, נתינתה על העיניים ונישוקה בשעת קריאת שמע - כיצד ואימתי

קריאת שמע בטעמים - האם היא חובה והאם יש בכך מעלה

משיב הרוח ומוריד הגשם – בקמץ או בסגול

הנוסחים "שים שלום" ו"שלום רב"

דין אדם שמאלי לעניין פסיעות בסוף שמונה עשרה

שכח יעלה ויבוא בר"ח ונזכר במוצאי ר"ח- מחלוקת רבינו יהודה וחכמי פרובינציה

תחנון במנחה לאחר שקיעה (ובמנחה בכלל)

ביאור המלים בתפילה "ואם חיסר אחת מכל סמניה, חייב מיתה"

האם "פיטום הקטורת" יש לומר מן הכתב דווקא

אמירת "ברכו" בסוף התפילה בשני וחמישי ושבת- חילוקי המנהגים

עד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע של ערבית

האם החובה לקרוא עד חצות, מתייחסת רק לק"ש או לכל תפילת ערבית לרבות שמונה עשרה

קריאת שמע של ערבית ותפילת ערבית לאחר שכבר עלה השחר

מה העניין בברכת "יראו עינינו" שאומרים בחו"ל בערבית, וכיצד ינהג לעניין זה ישראלי הנמצא בחו"ל או להיפך

האם כדי להתחיל שמונה עשרה בציבור די בשישה שהגיעו לשמו"ע


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין חזרת הש"ץ

 תוכן הקובץ בשלב זה:

האם ניתן להתחיל חזרת הש"ץ או קדיש כשחלק מהעשרה עדיין באמצע תפילתם 

מי שקוראים לו להיות ש"ץ, האם צריך תחילה לסרב

האם חובה לעמוד בחזרת הש"ץ

האם הש"ץ יפסע ג' פסיעות בסוף חזרת הש"ץ


לחץ כאן להלכות בעניין עניית אמן וברוך הוא וברוך שמו

תוכן הקובץ בשלב זה:

מחלוקת השו"ע ורמ"א בעניין עניית אמן אחרי "הבוחר בעמו ישראל באהבה"

כללי אמירת "ברוך הוא וברוך שמו"

חינוך קטנים לברכות ועניית אמן אחר ברכתם

עניית אמן אחר ברכת עצמו בברכת בונה ירושלים ובברכות נוספות

עניית אמן כשמסיים ברכה, ובאותה עת סיים גם הש"ץ ברכה זו


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין ברכות התורה

תוכן הקובץ בשלב זה:

המקיץ משנתו ורוצה ללמוד (ומה הדין בישן במטוס וכיוצא בזה)


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין נטילת ידים שחרית

תוכן הקובץ בשלב זה:

הטעמים לנטילת ידיים שחרית והיחס ביניהם

האם בנטילת ידיים שחרית חובה להקפיד על כל הדברים ההכרחיים לנטילת ידיים לסעודה


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין ברכת כהנים

תוכן הקובץ בשלב זה:

מצוות השתתפות השומעים בברכת כהנים

כהן שאינו בר מצוה, האם נושא כפיו

האם יש מקום להקפדה להקריא לכהנים את פסוקי הברכה בקול שקט

בברכת כהנים, מתי עונים הקהל "אמן" ומתי "כן יהי רצון" ומדוע?

אמירת הש"ץ את הנוסח "אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת" – דווקא כשאין כהנים הנושאים כפיהם או גם כאשר יש כהנים?

האם הש"ץ יענה אמן בברכת כהנים

נטילת ידיים לכהנים לפני ברכת כהנים, על ידי מי

על מנהג האשכנזים בחו"ל לשאת כפים רק ביו"ט ולא בימות החול

על המנהג בגליל ובמקומות נוספים בארץ, לישא כפיים רק בשבת ויו"ט

היכן עומדים הקהל בשעת ברכת כהנים?

כיצד ינהג אדם באמצע תפילת שמונה עשרה כשהש"ץ מגיע לברכת כהנים


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין עלייה לתורה וקריאת התורה

תוכן הקובץ בשלב זה:

סדר העליות לתורה וטעמו, וכיצד לנהוג כשאין כהן בבית הכנסת

קריאת העולים לתורה בשמם ושם אביהם - מנהג ספרדים ואשכנזים (וכיצד ינהג כשמעלה את אביו, או את הבעל קורא) 

הגבהת הספר תורה למנהג האשכנזים ולמנהג הספרדים ושורש ההבדלים בין המנהגים 

מנהג ההתעטפות בטלית בעליה לתורה (ומתי אין נוהגים בכך)

העלאה לתורה של שני אחים, או אב ובנו בזה אחר זה (והדין בהגבהה וגלילה)

מנהג גלילת ספר התורה "בשליש העליון"

כשהעולה לתורה מברך, האם ספר התורה יהיה פתוח או סגור

שימוש או הישענות על שולחן הקריאה בבית הכנסת ("הבימה")


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני ברכות על מאכלים שונים

תוכן הקובץ בשלב זה:

ברכה על אורז ועל פריכיות אורז

ברכת "על המחיה" – האם פוטרת אורז?

מהו "פרי העץ" ו"פרי האדמה" לעניין ברכות? ומה ברכת הבננה?

ברכת בורא פרי הגפן וקידוש על מיץ ענבים

בפה"ג כשהיין מעורב במים (והסבר הכיתוב "ברכתו בפה"ג גם לדעת מרן בית יוסף")

ברכת אגוז "קשיו"- בורא פרי האדמה או בורא פרי העץ?

ברכה על "שלוה"

האם מברכים "שהחיינו" לפני הברכה על הפרי או לאחריה

ברכה אחרונה כשמשלב באכילתו בין פירות רגילים, פירות ז' מינים ויין

שיעור שתיית משקה לעניין חיוב בברכה אחרונה (ספק השו"ע)

הסבר נוסח ברכת "בורא נפשות"

ההסבר לסיום ברכת "בורא נפשות" ללא שם ומלכות

"וחסרונם" או "וחסרונן", ודקדוקים נוספים בברכת בורא נפשות

בורא פרי הגפן – בסגול או בקמץ תחת הגימל?


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני נטילת ידים לסעודה

תוכן הקובץ בשלב זה:

שיעור הפת המצריך נטילת ידיים

הנוטל ידיו לאכילה, באיזה שלב מברך על נטילת ידיים ומה הדין בדיעבד

נטילת ידיים מכוס חד פעמית

נטילת ידים מתוך בקבוק או מתוך כלים שפיהם צר

הכנסת הידיים למים, או טבילתן במעיין, מקווה וכד'- האם מועילה כנט"י לסעודה

הנמצא בים ורוצה להשתמש במי הים לנט"י לאכילת לחם- כיצד יעשה

נוסח הברכה כשטובל ידיו: "על טבילת ידים" או "על נטילת ידים"

כמה פעמים יש ליטול על כל יד ובאיזה סדר

הקפדה לאחר הנטילה שלא יגע בידיו אדם אחר שלא נטל, ומה הדין כשנגע

 הבוצע חלה/לחם ומחלק למסובים- מספר הוראות מעשיות


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני מים אחרונים וברכת המזון

תוכן הקובץ בשלב זה:

מים אחרונים בעבר וכיום, ועל ההבדל בין נשים לגברים בעניין זה

הלכות נוספות הנוגעות למים אחרונים

עניית הנשים לזימון

"מגדיל" או "מגדול"

שכח "יעלה ויבוא" או "רצה" בברכת המזון- מהו הכלל הקובע מתי צריך לחזור

הרחבות בדין השוכח יעלה ויבוא ורצה בברהמ"ז


לחץ כאן לקובץ הלכות בנושא קריאת שמע על המיטה

תוכן הקובץ בשלב זה:

ברכת "המפיל" לפני השינה - האם נכון שאין לאומרה לאחר חצות?  

 האם נשים חייבות בקריאת שמע על המיטה


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני האסור והמותר בשבת

תוכן הקובץ בשלב זה:

פתיחת בקבוקים בשבת 

כדור אקמול בשבת

תרופה שלפי ההוראות יש לקחתה מספר ימים ברצף- נטילתה בשבת

נטילת ויטאמינים בשבת

מריחת משחה לתינוק בשבת (ודינים כלליים במריחת משחה)

שימוש במדחום בשבת

פלסטר בשבת (חלק א'- קריעת העטיפה שבתוכה הפלסטר)

פלסטר בשבת (חלק ב'- הפרדת הפלסטר מהניירות הדביקים שבו)

פלסטר בשבת (חלק ג- הדבקת הפלסטר והסרתו)

הזזת מאוורר פועל בשבת (ורקע כללי לדיני מוקצה וסוגיו)

הזזת מוקצה באמצעות דבר אחר ללא מגע ישיר; והזזת מוקצה בשינוי כגון דחיפה ברגל

מחברת – מוקצה בשבת?

דיני "שהייה" בשבת (השארת מאכל על האש מערב שבת)

דיני "חזרה" בשבת (האם ומתי מותר להחזיר או לתת קדירה על האש בשבת) 

שעון שמחוגיו אינם מראים את השעה המדויקת, המותר לכוונו בשבת

ריקוד בשבת

מחיאת כפיים בשבת

תיפוף או הקשה על שולחן וכד' לפי קצב בשבת

ריסוק מאכל או פירורו – מתי הדבר אסור בשבת מצד מלאכת "טוחן" ומתי מותר

האם יש לאסור בשבת כתיבה שאינה מתקיימת ("כתיבה" באצבע על אדים שבחלון וכדומה) או "כתיבה" באצבעו באוויר

הליכה על קרקע עפר בנעליים שעל סוליותיהן חקוקות אותיות, ציורים וכד'

דפי ספר שנדבקו או התחברו זה לזה - הפרדתם בשבת 

שימוש במעבר חציה באופן הגורם לנהגים לעצור 

שימוש במעלית שבת

מעבר בשבת במקום שבו נדלק אור באופן אוטומטי

מעבר בשבת במקום שבו תמונת האדם נקלטת במצלמה במעגל סגור

עריכת שינויים בשעון שבת במהלך השבת עצמה

עריכת שינויים בשעון שבת במהלך יום טוב

כיבוס בחול המועד (וניקוי כתם בודד)
לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין קידוש והבדלה

תוכן הקובץ בשלב זה:

מה צריך לאכול בקידוש כדי לצאת ידי חובת "קידוש במקום סעודה"?

צורת אחיזת היין והבשמים בהבדלה

אדם שאין לו נר או בשמים, היוכל להבדיל?

ברכה על עשב ריחני בהבדלה- "מיני בשמים" או "עשבי בשמים"?

מי שלא הבדיל במוצ"ש, מתי וכיצד ישלים

שתיית נשים מיין הבדלה (וצמיחת זקן או שפם כתוצאה מכך)

המנהג שרק המבדיל שותה מיין ההבדלה ואינו נותן לאחרים

שכח "אתה חוננתנו" – מתי צריך ומתי אין צריך לחזור ולהתפלל

נסיעה במוצ"ש עם נהג חילוני שלא הבדיל (ואמירת "שבוע טוב" כהבדלה)


לחץ כאן לקובץ הלכות בעניין קידוש לבנה

תוכן הקובץ בשלב זה:

קידוש לבנה תחת הגג

טעם אמירת שלום עליכם בקידוש לבנה, ג' פעמים ולג' בני אדם

עניית המשיב בסדר הפוך ("עליכם שלום")

האם בהשבת שלום יוצא אדם ידי חובה כשואל או שעליו גם לשאול

מנהג הריקודים בסוף קידוש לבנה - עניינו ומקורו

קידוש לבנה כשהיא מכוסה בעננים (או חלקה) 


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני בשר וחלב ונושאי כשרות

תוכן הקובץ בשלב זה:

הפרדה בין אכילת דגים לבשר (ולהיפך)- למנהג אשכנז וספרד

אכילת דגים עם גבינה, אם עם חלב או חמאה

שיעור ההמתנה בין בשר לחלב – למבוגרים ולילדים קטנים

שיעור המתנה בין חלבי לבשרי ומה הדין בגבינה קשה

דין מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי ("בחזקת בשרי")

מאכל פרווה חריף שהתבשל בכלי בשרי ("בחזקת בשרי – חריף")


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני מזוזה ותפילין

תוכן הקובץ בשלב זה:

הקדמת לבישת טלית להנחת תפילין

האם יש הידור בצביעת רצועות התפילין מבפנים

כל כמה זמן יש לבדוק תפילין ומזוזות

המקור לקביעת מזוזה באלכסון (וכיצד יש לנהוג כשלא ניתן לעשות כך)


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני בין המצרים ותשעה באב

תוכן הקובץ בשלב זה:

הליכה לים או לבריכה בימי בין המצרים ובתשעת הימים

תספורת בבין המצרים ותשעת הימים – למבוגרים וילדים (ודין "חלאקה")

כיבוס ושטיפת רצפה לפני תשעה באב

איסור בשר ויין בתשעת הימים וכיצד יש לנהוג בהבדלה

גזירת ציפורניים בתשעת הימים

אכילת בשר ויין בתשעת הימים בסעודת מצוה וסיום מסכת

דינים מעשיים לעניין תשעה באב שחל בשבת ונדחה לראשון

תפילה, הבדלה, ויהי נועם וקידוש לבנה בשנה שבה תשעה באב חל בשבת


לחץ כאן לקובץ הלכות בענייני אלול, ימים נוראים וחג הסוכות

תוכן הקובץ בשלב זה:

כתיבת "שנה טובה"- מאימתי

הזמן הראוי לאמירת סליחות (ומה הדין לפני חצות)

אמירת סליחות ביחיד ואמירת סליחות בציבור כשקצב הציבור מהיר משלו

בהתרת נדרים, האם המתירים יכולים להיות קרובי משפחה

התרת נדרים לנשים בערב ראש השנה

האם כדאי לאחר עשיית פרוזבול סמוך לסוף השנה (ודין שמיטת כספים ביחס לבנק)

מנהג התענית בערב ראש השנה

מדוע אוכלים רימון בליל ב' של ר"ה ומתי אוכלים אותו

מי כמוך "אב הרחמן" או "אב הרחמים"

מתי עושים קידוש לבנה בחודש תשרי?

חינוך ילדים לצום ביום כיפור

נעלי "קרוקס" ביום כיפור

איזו נעל חולצים תחילה – בכל השנה ובערב יום כיפור

הנר שעליו יש להבדיל במוצאי יום כיפור

כשיום כיפור חל בשבת, האם עושים הבדלה על בשמים

נענוע הלולב על ידי הש"ץ ועל ידי הקהל ב"הודו" ו"יאמר נא ישראל"

כיווני הנענועים וסדרם (והאם יש להפוך עצמו לצד הנענוע)

חיוב אשה במצוות לולב ומצוות סוכה

המריח באתרוג – בכל השנה ובסוכות

סוכה שנשארה משנה שעברה- האם צריך לפרק

הגבלה על אכילה בערב סוכות

האם מברכים "לישב בסוכה" בהבדלה

מה מותר ומה אסור לאכול מחוץ לסוכה


לחץ כאן לקובץ הלכות מעשיות בעניינים שונים

תוכן הקובץ בשלב זה:

קריאת כתב שעל גבי המצבה

מקורו וטעמו של המנהג להניח אבן בשעה שמבקרים בקבר 

מעבר בין שתי נשים ולהיפך

נטילת ידיים ביציאה מבית הכסא - שלוש פעמים או פעם אחת

נטילת ידיים ביציאה מבית הכסא - דווקא מתוך כלי או שדי בשפיכה מברז וכדומה  

האם אדם עובר על "לא תחמוד" במחשבות קנאה בלבד

הכנסת מאכלים או משקים לבית הכיסא (והאם יש מניעה לאכלם)

האם יש בעיה הלכתית בסיור ב"גני הבהאים" בחיפה

קיצור דרך על ידי מעבר בחדר מדרגות או חצר של אחרים

האם מותר לחלק למסובים לחם על ידי זריקת הפת

משמעותו של ט"ו בשבט כ"ראש השנה לאילנות" וטעם השמחה בו ומנהגיו

ביאור שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן ("ברייתא דרבי ישמעאל")

 

 

 
דף יומי
ביאורים והערות על סדר הדף היומי
[לידיעה המלאה]